Dynç alyşa gelmezden öň şu bildiriş bilen tanyş boluň

Seneleri Saýlaň

Adam sany

OTAG GÖRNÜŞI5000

ga TUTÝAN MEÝDANY

4

SANY SEÝILGÄH

8

SANY DYNÇ ALYŞ WE SAGALDYŞ MERKEZLER

18

SANY MYHMANHANA

9

SANY KOTTEJLER TOPLUMY

TÄZELIKLERDEN WE BILDIRIŞLERDEN HABARLY BOLUŇ!

Mawy deňiz Size garaşýar!

Ýahtalar, gaýyklar, katerler, katamaranlar, suw paraşýutlary – bu dynç alýanlar üçin hödürlenýän hyzmatlaryň diňe bir bölegi. Sport toplumlary, tennis meýdançalary, suw howuzlary, atlaryň üstünde gezelenç, attraksionlar, diskoklublar, ajaýyp restoranlar, mini kafeler - bularyň hemmesi mawy deňiz, gülleýän ýaýla hem-de depeler bilen bilelikde utgaşyp, aýratyn bir özboluşlulygy gözelligi döredýär. Däp bolan myhmansöýüjilik hem-de hyzmatyň ýokary derejesi, ajaýyp howa şertleri, amatly ekologik şertler, arassa deňiz suwy Awazanyň özboluşlylygyny aýratyn belläp geçýär.