Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek üçin razylyk

Oferta şertnamasy

 

Häzirki wagtda men şahsy maglumatlarymyň “Awaza” saýty tarapyndan gaýtadan işlenmegine razylygymy bildirýärin we şeýle razylygy bermek bilen, öz erkim hem-de gyzyklanmalarym bilen hereket edýändigimi tassyklaýaryn.

“Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, men öz şahsyýetim hakyndaky maglumaty: familiýamy, adymy, ulanýan telefon belgimi, elektron salgymy we beýleki maglumatlary bermäge razylaşýaryn.

Üçünji tarapyň şahsy maglumatlary getirilen ýagdaýynda, men gyzyklanmalary esasynda hereket edilýän üçünji tarap tarapyndan şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemek üçin, şonuň bilen birlikde: ýygnamak, ulgamlaşdyrmak, toplamak, saklamak, anyklaşdyrmak (täzelemek ýa-da üýtgetmek), peýdalanmak, ýaýratmak (şonuň bilen birlikde, geçirmek), ulanyşdan galdyrmak, bloklamak, ýok etmek, şeýle hem Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda, şahsy maglumatlar bilen islendik beýleki hereketleri amala aşyrmak üçin razylyk alandygymy tassyklaýaryn.

Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek üçin razylyk https://awaza.gov.tm/ web-saýty arkaly Awazanyň myhmanhanalary tarapyndan hödürlenýän hyzmatlardan peýdalanmak üçin berilýär.

Men görkezilen ähli şahsy maglumatlar bilen şu aşakdaky hereketleriň amala aşyrylmagyna razylygymy bildirýärin: ýygnamak, ulgamlaşdyrmak, toplamak, saklamak, anyklaşdyrmak (täzelemek ýa-da üýtgetmek), peýdalanmak, ýaýratmak (şonuň bilen birlikde, geçirmek), ulanyşdan galdyrmak, bloklamak, ýok etmek, şeýle hem Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda, şahsy maglumatlar bilen islendik beýleki hereketleri amala aşyrmak. Maglumatlar gaýtadan işlenende awtomatizasiýa serişdeleriniň peýdalanylmagy bilen hem, şonuň ýaly-da, peýdalanylmazlygy bilen hem (awtomatlaşdyrylman gaýtadan işlenende) ýerine ýetirilip bilner.

Şahsy we beýleki maglumatlar gaýtadan işlenende “Awaza” saýty gaýtadan işlemek usullaryny peýdalanmakda çäklendirilmeýär.

Häzirki wagtda men zerur bolan ýagdaýda “Awaza” saýtynyň meniň şahsy maglumatlarymy ýokarda görkezilen maksatlara ýetmek üçin, şonuň bilen birlikde, üçünji tarapy görkezilen maksatlardaky hyzmatlary ýerine ýetirmäge çekmek üçin üçünji tarapa ýetirmäge hukuklydygyny ykrar edýärin we tassyklaýaryn.

Şeýle üçünji taraplaryň häzirki ylalaşygyň esasynda şahsy maglumatlary gaýtadan işlemäge we www.awaza.gov.tm web-saýtyndaky hyzmatlaryň tarifleri, ýörite aksiýalar we hödürlemeler barada habar bermäge hukugy bardyr.

Habar bermek telefon aragatnaşygy we/ýa-da elektron poçta arkaly amala aşyrylýar.

Men bu saýtda “Ibermek” (ýa-da “Dowam etmek”, “Saýlamak”, “Tassyklamak” düwmeleri) düwmesini basmagyň ýokarda bellenen talaplara meniň ýazuw arkaly razylygym bolup durýandygyna düşünýärin.

Bu razylyk maglumatlaryň berlen wagtyndan başlap möhletsiz hereket edýär we “Şahsy durmuş barada maglumat we ony goramak hakynda” Kanunyň 8-nji maddasynda kesgitlenen maglumatlary görkezmek arkaly meniň www.awaza.gov.tm saýtynyň administrasiýasyna arza bermegim bilen yzyna alnyp bilner.

Ylalaşygyň hereket edýän redaksiýasy https://awaza.gov.tm/policies salgysynyň internet sahypasynda ýerleşýär.

“Awaza” saýtynyň administrasiýasynyň bu Ylalaşyga üýtgeşme girizmäge hukugy bardyr.  Üýtgeşme girizilen ýagdaýynda täze redaksiýada soňky rejelenmäniň senesi görkezilýär. Eger Ylalaşygyň täze redaksiýasynda başga ýagdaýlar göz öňünde tutulmadyk bolsa, Ylalaşygyň täze redaksiýasy ýerleşdirilen wagtyndan güýje girýär.

16.06.2021